-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
പൗണ്ട്29.81 - പൗണ്ട്34.52
-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
പൗണ്ട്87.87 പൗണ്ട്41.58
-ക്സനുമ്ക്സ%
-ക്സനുമ്ക്സ%
പൗണ്ട്9.41 - പൗണ്ട്10.98